Taotleja:  MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Projekti üldeesmärgiks on viia ühiskonda laiendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest, tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuure tasandilt otsustajate ja poliitikategijateni ning kujundada VATEK professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks. Projektis osaleb 26 partnerit.

Projekti tegevuskava sisaldab võrgustikutööd projekti partnerite jt VATEK liikmete vahel (igakuised koosolekud, töögrupid, ekspertgrupid), Põhjamaade pikaajalisest kogemusest õppimist, koolitusi poliitikakujundamise ja eestkostealase tegutsemisvõimekuse parandamiseks, avalike teabepäevade korraldamist 15 maakonnas, ülemaailmsel vaimse tervise päeval Eesti vaimse tervise messi korraldamist aastatel 2014 ja 2015, VATEK-i kodulehe haldust ja arendust, vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi koostamist kaasamise häid tavasid rakendades, teavitustegevust.

Projekt algas 17.03.2014 ja kestab kuni 17.03.2016.

 

Projektijuht: Airi Mitendorf, ERSI, amitendorf@suicidology.ee,