Vabaühenduste Fond otsustas rahastada võrgustikuprojekti VATEK tegevuste toetamiseks

Vabaühenduste fond tunnustas VATEK tegevusi ning otsustas toetada meie võrgustikuprojekti “Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine”. Projekti üldeesmärgiks on viia ühiskonda laiendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest, tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuure tasandilt otsustajate ja poliitikategijateni ning kujundada VATEK professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks. Projektis osaleb 26 partnerit.

Projekti tegevuskava sisaldab võrgustikutööd projekti partnerite jt VATEK liikmete vahel (igakuised koosolekud, töögrupid, ekspertgrupid), Põhjamaade pikaajalisest kogemusest õppimist, koolitusi poliitikakujundamise ja eestkostealase tegutsemisvõimekuse parandamiseks, avalike teabepäevade korraldamist 15 maakonnas, ülemaailmsel vaimse tervise päeval Eesti vaimse tervise messi korraldamist aastatel 2014 ja 2015, VATEK-i kodulehe haldust ja arendust, vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi koostamist kaasamise häid tavasid rakendades, teavitustegevust. Projekt algab 17.03.2014 ja kestab kuni 17.03.2016.

Läänemaa ja Haapsalu ajaleht Läänlane kirjutas VATEKi tegevustest ja eesmärkidest

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni liikmed käisid 10.veebruaril külas ühel partnerorganisatsioonil – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledźil. Külastuspäev oli sisukas ja laiendas osalejate teadmisi tervisest, vaimsest tervisest ning seda mõjutavatest teguritest.

VATEKi tegevus ja eesmärgid leidsid laiemat kajastust piirkonna ajalehes Läänlane. Artiklit ajalehes Läänlane saate lugada siin.

VATEK liikmete kokkusaamised toimuvad Eesti erinevates piirkondades

VATEK alustas mitteformaalse ühendusena igakuiste kokkusaamistega Sotsiaalministeeriumi ruumides 25.11.2012.a. Tänaseks on liikmete arv juba rohkem kui 60 organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm) ning toimunud on 12 kokkusaamist, sh üks rahvusvaheline seminar.
Toredaks uuenduseks 2014.a. on väljaspool Tallinna tegutsevate VATEK liikmesorganisatsioonide külastamine igakuiste kokkusaamiste raames. Veebruaris sõidetakse Haapsallu, aprillis Pärnusse. Nii jõuab informatsioon VATEK-i tegevustest ka laiemate huvigruppideni.

Sotsiaalministeerium garanteerib VATEK võrgustikuprojektile kaasfinantseeringu

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni tugevdamiseks ja vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustikutöö arendamiseks esitas Eesti-Rootsi Vaimse tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) võrgustikuprojekti taotluse EMP Vabaühenduste Fondi (elluviija Eestis Avatud Eesti Fond).

Taotlusega on ühinenud 24 Eesti partnerit (VATEK-i liiget) ning Norra Vaimse Tervise Nõukogu.

Projekti kogueelarve on 85 217,76 eurot, Vabaühenduste Fondist saab taotleda toetust kuni 90% ning nõutav kaasfinantseering on 10%.

Võrgustikuprojekti jaoks kaasfinantseeringu tagamiseks on Sotsiaalministeerium väljastanud 27.11.2013 garantiikirja, millega ta kinnitab et kui Avatud Eesti Fond otsustab Vabaühenduste Fondi projektikonkursi raames toetada projekti “Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine“, garanteerib Sotsiaalministeerium projekti kaasfinantseerimise 8 521,78 euro ulatuses.

VATEK võrgustikuprojekti taotlus vabaühenduste fondile on esitatud

Projekti “Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine“

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni tugevdamiseks ja vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustikutöö arendamiseks esitas Eesti-Rootsi Vaimse tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) võrgustikuprojekti taotluse EMP Vabaühenduste Fondi (elluviija Eestis Avatud Eesti Fond).

Taotlusega on ühinenud 24 Eesti partnerit (VATEK-i liiget) ning Norra Vaimse Tervise Nõukogu.
Projekti kestus on 24 kuud.
Projekti kogueelarve on 85 217,76 eurot.

Projekti üldeesmärgiks on viia ühiskonda süvendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest ning tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuuretasandilt otsustajate ja poliitikakujundajateni; kujundada vaimse tervise valdkonna organisatsioone koondav Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks arendustegevuste läbiviimisel, valdkonna probleemide ennetamisel ja lahendamisel ning kõigi osapoolte töö koordineerimisel.

Projekti alaeesmärkideks on:

  1. Organisatsiooni tasandil on eesmärgiks taotleja eestvedamisel tegutseva VATEK-i arendamine võimekaks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks, kujundades vabaühenduste ja teiste vaimse tervise valdkonnaga seotud organisatsioonide ühiseid seisukohti vaimse tervise alases tegevuses ning edendades omavahelist koostööd, et paraneks vaimse tervise valdkonna organisatsioonide professionaalsus, eeskostevõimekus ja jätkusuutlikkus.
  2. Üksikisiku ja ühiskonna tasandil on eesmärgiks kujundada inimeste arusaamist vaimse tervise ja heaolu tähtsusest ja tähendusest inimese üldise tervise kontekstis ning viia sihtrühmadeni teadmine vaimse tervise edendamisest ja kaitsest, positiivsest vaimsest tervisest ning erinevatest abisaamise võimalustest probleemide tekkimisel.
  3. Riigi tasandil on eesmärgiks vaimse tervise ja heaolu poliitika analüüs ja alusdokumendi väljatöötamine ning ühiste seisukohtade kujundamine vaimsest tervisest (edendamine, ennetamine, ravi, rehabilitatsioon).

Lühikokkuvõte projekti tegevuskavast:
• Regulaarsed igakuised koosolekud
• Põhjamaade kogemus – Norra vaimse tervise nõukogu, Soome vaimse tervise messi korraldaja
• Kõigis 15 maakonnas teabepäevad
• Vaimse tervise mess 2014 ja 2015 ülemaailmsel vaimse tervise päeval
• VATEK-i kodulehe haldus ja arendus
• Vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi koostamine kaasamise häid tavasid rakendades
• Koolitused poliitikakujundamise ja eestkostealase tegutsemisvõimekuse edendamiseks
• Teavitustegevus läbi trükiste, sotsiaalmeeida, meedia