Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas toetada VATEKi tegevusi aastal 2017

Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas oma koosolekul 08.12.2016 toetada VATEKi tegevusi aastal 2017. Suurprojekti taotlejaks oli Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI), kes on VATEKit juhtima õigustatud seltsinglane. Projekti pealkirjaks on “Sotsiaalvaldkonnas kompetentsi tõstmine vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse temaatikast”.

Toetudes Sotsiaalministeeriumi 2017.a. ja Vaimse tervise strateegia 2016-2025 prioriteetidele on projekti üldeesmärgiks tõsta esmatasandi spetsialistide (sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad) kompetentse vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse saamise temaatikast; supervisioonide käigus luua võimalused sotsiaalvaldkonna spetsialistide vaimse tervise kaitseks; koostada psühholoogilise kriisiabi osutamise kava.

Projekti alaeesmärkideks on:

  1. Tõsta koolituste käigus sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentse vaimse tervise kaitse- ja riskiteguritest, abisaamise ja abistamise võimalustest vaimse tervise riskide ja häirete tekkimisel.
  2. Tõsta koolituste käigus sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsust ning valmistada neid ette rahvusvahelise kaitse saajate toetamiseks, vähendades sellega kaitse saajate märgistatuse riske ja suurendades nende ühiskonda kaasatust.
  3. Supervisioonide käigus toetada sotsiaalvaldkonna spetsialistide endi vaimset tervist, kujundada nende arusaamist positiivsest vaimsest tervisest ja tõsta spetsialistide teadlikkust eneseabi võimalustest.
  4. Koostada psühholoogilise kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühholoogilise kriisiabi korraldamisele, anda see üle Sotsiaalministeeriumile.

Projekti üldeesmärgi ja alaeesmärkide täitmiseks toimuvad vaimse tervise edendamise ja rahvusvahelise kaitse osutamise koolitused sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erinevates Eesti piirkondades. Koostööpartneriks koolituste läbiviimisel on MTÜ Eesti Pagulasabi.

Projekti üldeesmärgi ja alaeesmärkide täitmiseks koostatakse psühholoogilise kriisiabi osutamise kava ekspertide osalemisel ja antakse see üle Sotsiaalministeeriumile.

Projekti üldeesmärgi täitmiseks jätkatakse vaimse tervise kuu ja vaimse tervise messi toimumise traditsiooni. Lisaks vaimse tervise messi korraldamisele oktoobris 2017.a. viivad vaimse tervise organisatsioonid (VATEK-i liikmed ja organisatsioonid paikkondades) oktoobrikuu jooksul 2017.a. läbi vaimse tervise töötubasid paikkondades eesmärgiga suurendada elanikkonna teadlikkust vaimse tervise edendamise ja probleemide ennetamise võimalustest.

Täiendavate tegevustena sisaldab projekti tegevuskava võrgustikutööd VATEK-i liikmete vahel seltsingu tugevdamise eesmärkidel, uute liikmete värbamist erinevatest paikkondadest, VATEK-i kodulehe arendamist ja haldust ning vaimse tervise alast teavitustegevust – meediatöö, aktiivne osalemine (sotsiaal)võrgustikes ja erinevatel üritustel. VATEK-i olemasoleva kodulehe arendamine.