Projektid

2019

„VATEK kui vaimse tervise teenuste püramiidi arendaja ja optimeerija“

Rahastajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (leping nr 3-3/863-1), Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tartu Sotsiaal- ja Tervishoiuosakond, Saaremaa Vallavalitsus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Tallinna Ülikooli ELU projekt „Vaimse tervise mess“

Taotleja: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Projektijuht: Merike Sisask

Projekti üldeesmärgiks on parandada vaimse tervise alast kirjaoskust ja tõsta teadlikkust nii kogu elanikkonna kui sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna spetsialistide hulgas, et arendada ja optimaalsemalt kasutada vaimse tervise teenuste püramiidi erinevatesse kihtidesse kuuluvaid ressursse.

Projekti alaeesmärkideks on:

  1. Tõsta sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna spetsialistide teadlikkust vaimse tervise terviklikust käsitlusest ning optimaalsest segust vaimse tervise teenuste püramiidis
  2. Tõsta elanikkonna üldist teadlikkust vaimsest tervisest, et vähendada selle temaatikaga seotud häbimärgistatust ning suurendada vaimse tervise teenuste optimaalset kasutamist

2018

„VATEK kui sild sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna piirimail“

Rahastajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (leping nr 3-3/527-1), Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Ülikooli ELU projekt „Vaimse tervise mess“

Taotleja: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Projektijuht: Merike Sisask

Projekti üldeesmärgiks on tõsta kohalikul tasandil sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide (väravahoidjate) teadlikkust vaimse tervise terviklikust käsitlusest – kehalise ja vaimse tervise terviklikkus (isiku tasand) ning vaimse tervise teenuste terviklikkus (süsteemi tasand) – ning suurendada nende kompetentsi integreeritud teenuste osutamisel.

Projekti alaeesmärkideks on:

  1. Tõsta sotsiaaltöötajate ja teiste sotsiaalteenuste osutajate teadlikkust ja suurendada kompetentsi vaimse tervise terviklikust käsitlusest läbi koolituste ning supervisioonide/kovisioonide
  2. Tõsta esmatasandi tervishoiutöötajate teadlikkust ja suurendada kompetentsi vaimse tervise alaste nõustamisteenuste osutamisel kroonilise somaatilise haigusega inimestele läbi seminaride ning töötubade
  3. Toetada kohalikul tasandil sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste integreerimist ja süsteemset koostööd läbi teemakohaste ümarlaudade korraldamise
  4. Tõsta elanikkonna üldist teadlikkust vaimse tervise terviklikust käsitlusest, et tõhustada koostööd sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega

2017

“Sotsiaalvaldkonnas kompetentsi tõstmine vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse temaatikast”

Rahastajad: Hasartmängumaksu Nõukogu (leping nr 3-3/52-1) ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (terviseprojekti toetuse leping nr 1724000863LE60734)

Taotleja: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Projektijuht: Merike Sisask

Toetudes Sotsiaalministeeriumi 2017.a. ja Vaimse tervise strateegia 2016-2025 prioriteetidele on projekti üldeesmärgiks tõsta esmatasandi spetsialistide (sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad) kompetentse vaimse tervise ja rahvusvahelise kaitse saamise temaatikast; supervisioonide käigus luua võimalused sotsiaalvaldkonna spetsialistide vaimse tervise kaitseks; koostada psühholoogilise kriisiabi osutamise kava.

Projekti alaeesmärkideks on:

  1. Tõsta koolituste käigus sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentse vaimse tervise kaitse- ja riskiteguritest, abisaamise ja abistamise võimalustest vaimse tervise riskide ja häirete tekkimisel.
  2. Tõsta koolituste käigus sotsiaalvaldkonna spetsialistide kompetentsust ning valmistada neid ette rahvusvahelise kaitse saajate toetamiseks, vähendades sellega kaitse saajate märgistatuse riske ja suurendades nende ühiskonda kaasatust.
  3. Supervisioonide käigus toetada sotsiaalvaldkonna spetsialistide endi vaimset tervist, kujundada nende arusaamist positiivsest vaimsest tervisest ja tõsta spetsialistide teadlikkust eneseabi võimalustest.
  4. Koostada psühholoogilise kriisiabi osutamise kava, luua sellega alus riikliku psühholoogilise kriisiabi korraldamisele, anda see üle Sotsiaalministeeriumile.

Projekti tegevuskava näeb ette: vaimse tervise edendamise ja rahvusvahelise kaitse osutamise koolitused sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erinevates Eesti piirkondades koostöös MTÜga Eesti Pagulasabi; psühholoogilise kriisiabi osutamise kava koostamine ekspertide osalemisel ja selle üleandmine Sotsiaalministeeriumile; vaimse tervise kuu ja vaimse tervise messi toimumise traditsiooni jätkamine; vaimse tervise kuul vaimse tervise töötubade läbiviimine paikkondades;  võrgustikutöö VATEKi liikmete vahel seltsingu tugevdamise eesmärkidel ja uute liikmete värbamine erinevatest paikkondadest; VATEKi kodulehe arendamine ja haldus; vaimse tervise alane teavitustegevus – meediatöö, aktiivne osalemine (sotsiaal)võrgustikes ja erinevatel üritustel; olemasoleva kodulehe arendamine.

Projekt algas 01.02.2017 ja lõpeb 31.12.2017.


2016

“Sallivus ja kaasatus kui vaimse tervise kaitsetegurid”

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu (leping nr 3-3/3489)

Taotleja:  MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Projektijuht: Airi Mitendorf

Projekti üldeesmärgiks oli edendada elanikkonna teadlikkust vaimsest tervisest ja heaolust, aidates sellega kaasa sallivuse suurenemisele ja negatiivse märgistamise vähenemisele, julgustada inimesi abi küsima vaimse tervise probleemide tekkimisel ning toetada vaimse tervise probleemidest ohustatud sihtrühmade osalemist ühiskonnas.

Projekti alaeesmärkideks oli tähelepanu pöörata suurema riskiga gruppidele (eakad, mehed) – suurendada nende teadlikkust, keskenduda märgistatuse vähendamisele ja kaasatuse suurendamisele.

Projekti eesmärkide täitmiseks viidi läbi järgmised tegevused: tihe võrgustikutöö VATEKi liikmete ja partnerite vahel (koostööseminarid, juhtgrupi koosolekud, ümarlauad); vaimse tervise messi korraldamine; vaimse tervise kuu raames töötubade korraldamine üle Eesti; koostöö maavalitsuste terviseedendajatega; infomaterjalide koostamine ja tõlkimine enim ohustatud sihtrühmadele (mehed ja eakad); VATEKi kodulehe arendamine ja haldamine eesti ja inglise keeles, VATEKi venekeelse veebilehe loomine.

Projekt algas 01.04.2016 ja lõppes 31.12.2016. Projekti tulemustest saab lähemalt lugeda SIIT SLAIDIDELT.

 


2014-2016

“Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine”

Rahastajad: Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond (leping nr E14-22.02-01-04-02) ja Sotsiaalministeerium (leping nr 3-4/6319)

Taotlejad:  MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) ja 26 partnerorganisatsiooni

Projektijuht: Airi Mitendorf

Projekti üldeesmärgiks oli viia ühiskonda laiendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest, tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuure tasandilt otsustajate ja poliitikategijateni ning kujundada VATEK professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks.

Projekti tegevuskava sisaldas: võrgustikutööd projekti partnerite jt VATEKi liikmete vahel (igakuised koosolekud, töögrupid, ekspertgrupid); Põhjamaade pikaajalisest kogemusest õppimist; koolitusi poliitikakujundamise ja eestkostealase tegutsemisvõimekuse parandamiseks; avalike teabepäevade korraldamist 15 maakonnas; ülemaailmsel vaimse tervise päeval Eesti vaimse tervise messi korraldamist aastatel 2014 ja 2015; VATEKi kodulehe haldust ja arendust; vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi koostamist kaasamise häid tavasid rakendades; teavitustegevust.

Projekt algas 17.03.2014 ja lõppes 17.03.2016.