Töötoad messil 2019

VAIMSE TERVISE MESS EESTI RAHVUSRAAMATUKOGUS 10.10.2019 kell 16:30-18:30

Osalemine on kõikidele tasuta. Töötubade läbiviimist toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Töötubadesse on vajalik eelregisteerimine (eelregisteerimislingid asuvad üksikute töötubade FB ürituste seinal), vt SIIT.


Eneseabitehnikad stressi leevendamiseks

Pille Pesti, psühholoog ja joogaõpetaja

Tervisekliinik

Töötoas räägitakse stressi tekkimisest ning selle mõjust meie kehale ja meelele. Töötoas osalejad saavad pidada analüüs-arutelu võimalike stressorite ja nende toime kohta. Tehakse erinevaid praktilisi harjutusi/võtteid, mis sobivad stressi leevendamiseks ja ennetamiseks. Harjutuste aluseks on joogateraapia põhimõtted (igaühele sobivad lihtsad harjutused keha, meele ja hingamise abil).

Registreerida saab SIIN


Ennast ja teisi hoidev elustiil teadveloleku meetodite abil

Elin Ots, õpetaja ja vaikuseminutite praktiseerija-juhendaja

Vaikuseminutid

Töötoas õpitakse enesejuhtimise oskuste arendamist igas vanusegrupis. Räägitakse, kuidas teadveloleku meetodite abil tulla toime stressi, hajeviloleku, ülekoormuse, meeleolulanguse ja destruktiivsete mõtetega. Kiires ja stiimuliterohkes ühiskonnas on sageli võimalusi rohkem kui jõudlust ja võimekust ning ahvatlusi rohkem kui võimalusi. Teadveloleku metoodika pakub praktilisi oskusi ja tööriistu tasakaalukaks elamiseks ning seeläbi toetab vaimset tervist kogu eluringi vältel.

Registreerida saab SIIN


Vaimne tugevus, haavatavus ja ohumärkide mõistmine

Külli Mäe, tegevjuht; Anita Kurvits, kogemusnõustaja

Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing

Töötoas räägitakse, kuidas (psüühikahäirega) inimesel on võimalus kirjeldada käitumist, mida ta kriisi ajal soovib. Vaimse tervise kriisi ei saa alati ette näha, kuid selleks saab valmis olla, seega käsitletakse töötoas ka abistavaid toimetulekustrateegiaid. Saab kuulata kogemuslugu. Tervishoiu ja rehabilitatsiooni spetsialistid saavad aidata psüühikahäiretega isikul avastada ja säilitada oma tugevusi haigusega toimetulekuks – näiteks koostada ennetavate ohumärkide plaan ja selle kokkuvõte kriisikaart, mille kontseptsioon pärineb teenuse tarbijate esindusliikumistest.     

Registreerida saab SIIN


Enesejõustamise treening muusikateraapia abil                  

Alice Pehk, muusikaterapeut, paariterapeut, superviisor, loovuskoolitaja, loov-coach 

Muusikateraapia Keskus / Ars Vitae

Töötoas tutvustatakse süvapsühholoogilist muusikateraapilist tehnikat, mille abil saab tegeleda enda jaoks aktuaalse takistusega, mis pärsib elu täisväärtuslikult elamast. Läbi teraapia uuritakse selle takistuse erinevaid tahke, leitakse sügavama teadvustamise kaudu uusi vaatenurki ja vahendeid paremaks toimetulekuks. Muusika jõuab meie alateadvuse sügavamatesse kihtidesse ja võimaldab seeläbi ava(sta)da meisse talletunud või kinni jäänud informatsiooni ja energiat, mida saaksime rakendada enda parema toimetuleku, tulemuslikuma enesejuhtimise ja nauditavama elu heaks.

Registreerida saab SIIN


Vanemate inimeste meeleheite leevendamine

Urve Uusberg, psühholoog ja superviisor

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing

Töötoas käsitletakse vananemist kui suurimat vaimset pingutust nõudvat ülesannet inimese elukaares. Vaadeldakse vanaduse faasi – kas inimene on jõudnud meeleheiteni või on tänulik – ning arutletakse, kuidas suhtumiste muutmisega korrastada vaadet oma elule. Räägitakse enesesõbraliku suhte ülesehitamisest (mina-keel), positiivse psühholoogia elementidest (heasoovlikkusel põhinevad lähenemised) ning aktiivsest kuulamisest sh peegeldamisest. Õpitakse leidma endas julgust muuta enesevaenulikke suhtumisi, mis viivad meeleheitesse. Töötoas osalemisel paraneb teadlikkus sellest, kuidas võivad olla seotud negatiivne või häbil põhinev enesevaenulik suhtumine ning vaimne tervis.

Registreerida saab SIIN


Tööstressi ja läbipõlemise äratundmine ja ennetamine

Ave-Gail Kaskla, töö- ja organisatsiooni psühholoog

Võõras sõber / A-G Projekt

Töötoas käsitletakse tööstressi ja läbipõlemise tunnuseid ning kuidas neid märgata nii enda kui oma kolleegide juures. Räägitakse stressi juhtimisest (hea stress vs halb stress) ning stressi väljunditest ja nende talutavamaks muutmisest. Kujundatakse stressivabamat mõtteviisi praktiliste harjutuste läbi: mõtete-tunnete-käitumise ring; mõttevead; mõtteharjumuste muutmine. Räägitakse läbipõlemisest kui pealtnäha heade tulemuste hinnast. Kõikidel töötoas osalejatel on võimalus sooritada enda kohta lühike test.

Registreerida saab SIIN


Ma olen nii üksi, kas on mõtet elada?

Jelena Põldsam, kliiniline psühholoog – psühhoterapeut; Monika Koppel, pereterapeut

Eesti Pereteraapia Ühing

Töötoas analüüsitakse isolatsioonitunnet ning isolatsiooni sattumist – kuidas on nii, et inimesed on ümberringi justkui olemas, aga üksilduse tunne vaevab. Arutletakse, kuidas üksildustunne võib viia suitsiidimõteteni, mismoodi isolatsioonist välja tulla ja uuesti näha elu mõtet. Probleemid arenevad välja inimestevahelise isolatsiooni kontekstis. Kui suhted on kauged või konfliktsed, siis perekonnaliikmed kogevad isolatsiooni tunnet ning võõrdumisest tingituna on probleemidel kalduvus suureneda. Probleemid suhetega on suitsiidikäitumise riskifaktor.

Registreerida saab SIIN


Hääle võim aitamisel ja eneseabis: räägi ja laula elu kasuks!

Eve Lukk, loovterapeut-muusikaterapeut, loovsuperviisor/coach, koolitaja

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus / Eesti Loovteraapiate Ühing

Töötoas tutvustatakse hääle kui kehameele pilli praktilisi rakendusvõimalusi emotsioonidega toimetulekuks elu ootamatute väljakutsete, talumatute tunnete ja ka elust loobumise mõtete korral. Tehakse praktilisi harjutusi ning mõtestatakse kogetut neuroteadusliku teoreetilise vaatenurga läbi. Hääl on meiega alati kaasas ja tasuta eluliselt oluline terapeutiline abivahend psühhofüsioloogilise seisundi parendamiseks mistahes kogemishetkel. Töötoas osaleja saab juurde oskusi enesevõimestamiseks ning abistamiseks, mis on olulised lisavõimalused depressiooni ja suitsiidikäitumise ennetustöös.

Registreerida saab SIIN


Rasked kõnelused – kuidas õigesti kuulata?

Kaileen Mägi, psühholoogiline nõustaja, Gordoni perekooli koolitaja

Perekeskus Sina ja Mina

Töötoas käsitletakse aktiivset kuulamist ning harjutatakse läbi selle etappide olukordi, mis töötoas osalejatele suhtluses kõige rohkem muret tekitavad. Osalejatel on võimalus olla nii kuulaja kui rääkija rollis ning harjutada tunnete äratundmist. Töötoas osalemine annab paremaid kuulamisoskusi kõigile, kes töötavad lähemalt inimestega, kes vajavad palju kuulamist – näiteks laste ja noortega tegelevad töötajad ning lapsevanemad.

Registreerida saab SIIN